SCI MC2L

Siège social – 7 Avenue des Albizzi – Clos des olivades – 13260 Cassis

Siret. 84179100700021

841791007 RCS MARSEILLE

Capital social de 1000 euros.